Yazım Kuralları

Yazdır


Başvuru Özetleri

1. Başvuru özetleri 250 kelimeden az, 500 kelimeden çok olmamalıdır. 

2. Bildiriler, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, yeni araştırmaların veya değerlendirmelerin sonucu olmalıdır. 

3. Bildiri konularının, duyuruda belirtilen alt başlıklarla ilgili olmasına dikkat edilmelidir.

4. Bildiriler Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılabilir. Türkçe bildirilerde İngilizce özet de yer almalıdır. Yabancı dilde hazırlanan bildirilerde Türkçe özete yer verilmelidir. 

5. Bildiri özetlerinin ön incelemesi danışma kurulu ve yürütme kurulu tarafından yapılarak, değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda özetin kabulüne veya reddine karar verilir. Kabul edilen özetlerin tam metinleri için de aynı işlem uygulanır.

Yazım Teknikleri

1. Metinler, Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalı ve sayfa yapılarında şu kurallara uyulmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

Yazı Tipi ve Stili: Time News Roman/Normal

Boyutlar:

Normal Metin:11 punto

Özet Metinleri: 10 punto

Dipnotlar /Şekil veya Grafik Adları: 9 punto

Tablo/Grafik/Şekil/ Fotoğraflar: 9 punto

Kaynaklar: 10 punto

 (Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde yazılmalı)

Satır Aralığı: Tek Satır Aralığı (1,0 cm)

Kenar Boşlukları:

Alttan: 2,5 cm.

Üstten: 2,5 cm.

(İlk sayfada ek olarak üstten 2 cm daha boşluk bırakılacak)

Sağdan: 2,5 cm.

Soldan: 2,5 cm.

2. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır. 

3. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.

4. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir. 

5. Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce özetler yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.

6. Bildiriler; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dâhil 5 sayfadan az 15 sayfadan çok olmamalıdır. Makalenin toplam boyutu 5 megabaytı aşmamalıdır. 

7. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14x20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Makalede yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır.

8. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.

9. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç, 2000;123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur.

10. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur


a) Kaynak bir kitap ise; (SEDİLLOT, Rene, 2005, Değiş Tokuştan Süpermarkete, (çev. Esat Nermi Erendor), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara).

b) Kaynak bir makale ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 1991, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, TTK Belleten LIV/211, Ankara, s. 87-100). 

c) Kaynak bir bildiri ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 2000, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara 21-25 Eylül 1996), XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, s. 849-859.

d) Kaynak bir ansiklopedi maddesi ise; b ve c fıkralarında olduğu gibi, maddenin; yazar(lar)ı, yayın tarihi, “ … “ içinde maddenin tam künyesi, Ansiklopediyi yayınlayan kuruluş, Ansiklopedinin cilt ve fasikül ile birlikte italik karakterle tam adı (örnek: Milli Eğitim Bakanlığı, İslam Ansiklopedisi VI) verilmelidir.

e) Kaynak bir arşiv belgesi ise; Arşivin adı, belgenin olduğu tasnif, desimal numarası, (defter ise sayfa, el yazması ise varak a-b), varsa tarih ve belgenin cinsi (Örnekler: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Dahili No: 3349, 12 Ramazan 1214 (miladi tarih) tarihli irade, ferman sureti;  Milli Kütüphane, Ankara Şer‘iyye Sicili No: 243, Belge 56 (21 Şaban 1223-Miladi tarih, tarihli berat sureti); Kavanin-i Âl-i Osman, Süleymaniye Kütüphanesi Türkçe Yazmalar No 1969, vr. 56a) yer almalıdır.Formun Altı

 

 

Wednesday the 22nd. | Home | Free Joomla Templates